viernes, 30 de abril de 2010

PARA EL CORRECTO CANTAR.

סוף פסוק

אתנחתא

סגל

שלשלת


זקף קתן

זקף גדול


טפחא

רביע

זרקא

פשטא

יתיב

חביר

פור

CANTILLACION IV

טעמי המקרא Cantilación
שיטה לסמן את הנגינות בהן קוראים את פרשת השבוע וההפטרה Método para seleccionar las canciones que leen la porción semanal de la Torá disponer תפקידי הטעמים Sabores papeles בספרי המקרא, המנוקדים על פי המסורה, מסומנות התיבות לא רק בסימני התנועות, אלא גם בסימנים נוספים הבאים מעל לתיבה או מתחתיה. Libros de la Biblia, salpicado por la tradición, no sólo las casillas marcadas signo de movimiento, sino también los siguientes signos adicionales por encima de la caja o debajo de ella. אלו הם הטעמים או טעמי הנגינה. Estas son las razones o motivos de jugar. שלושה תפקידים לטעמים. Tres funciones de sabores. א. A.. אלו הם סימני נגינה בקריאת המקרא, ובייחוד לקריאה בציבור (קריאת התורה, הפטרות, מגילות). Estos son signos de lectura leyenda de la música, la lectura sobre todo las públicas (lectura de la Torá, Haftará, pergaminos). כל אחד מסימני הטעמים מורה על גוון מיוחד בנעימת הקריאה. Cada maestro signos gustos tono de color especial en la llamada. הנעימה עצמה שונה היא בעדות השונות בישראל, אבל קיים דמיון ביחס שבין טעם לחברו בניגונים השונים.
La misma canción es diferente en diferentes comunidades, pero hay una relación de similitud entre el sabor canciones diferentes a otro. וכן מבדילות עדות שונות בין הניגון בקריאת התורה לבין הניגון בקריאת ההפטרות. Y distingue entre denominaciones y el reproductor de leer la lectura de la Torá para deshacerse del jugador. ושוב ניגונים אחרים מקובלים ונוהגים בקריאת מגילת אסתר או איכה או שאר המגילות הנקראות בציבור. Otras canciones populares y las prácticas de lectura o Lamentaciones Libro de Ester o el resto de los rollos son llamados públicos. במנהגי האשכנזים ניגון מיוחד לקריאה בתורה בראש השנה וביום הכיפורים. costumbres Ashkenazi melodía especial para leer la Torá en Rosh Hashaná y Yom Kipur. ב. Activar. הטעמים מראים את ההברה המוטעמת שבמלה
Sabores mostrar el vestido Motamat sílaba. הם רשומים בדרך כלל מעל האות או מתחת לאות של ההברה המוטעמת במלה. Por lo general son enumerados por encima o por debajo de la palabra de advertencia de la señal Motamat sílaba. יוצאים מכלל זה הטעמים "זרקא", "סגול", "פשטא" ו"תלישא קטנה", הרשומים תמיד מעל האות האחרונה בתיבה, והטעם "תלישא גדולה", הרשום תמיד מעל האות הראשונה בתיבה. sabores excepciones "Zarqa", "Purple", "PSTA" y "osito", siempre se registran más de la última letra en la caja, y el sabor "gran Atlisha, siempre se registran más de la primera letra en la caja. ג.
III. הטעמים מציינים את יחס הקרבה שבין המלים או בין חלקי הפסוק מבחינת התחביר וההיגיון, וכך הם קובעים את מקומות ההפסק ואת מקומות החיבור בקריאה. Sabores marca la estrecha relación entre las palabras o entre las piezas del verso en términos de sintaxis y la lógica, y si éstas determinan los lugares y lugares para romper la conexión con la lectura. לפי זה המנגינה מותאמת לקישור ההגיוני שבין המלים, וסימני הטעמים חשובים גם לפירושו והבנתו הנכונה של הכתוב.
Esta canción adaptada por la relación lógica entre las palabras y los signos también razones importantes para la correcta comprensión de la Escritura. הטעמים בדברי חז"ל los comentarios rabínicos sabores הטעמים נזכרים בדברי חז"ל, ועל המסופר בקריאת התורה של עזרא הסופר "ויקראו בספר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא" (נחמיה ח:ח), דרשו חז"ל: "ויבינו במקרא - אלו פסקי טעמים" (מגילה ג:א), ופירש רש"י: "הנגינות קרויין טעמים". אף נחלקו חז"ל בפירושם של כתובים, וההכרעה תלויה שם בפיסוק הטעמים: Las razones mencionadas en las palabras de nuestros sabios, y cortar la lectura de la Torá Esdras "y leer el libro y ninguna teoría que interpreta a Dios y entender la Biblia" (Nehemías h: h), exigió que los sabios: "entender la Biblia - las sentencias razones" (Cover G: A ), interpretada Rashi: "melodías razones Ckerwein." interpretación rabínica también se dividen el escrito, la decisión depende de que razones puntuacion: בעי רב חסדא: האי קרא היכי כתיב, "וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות" - כבשים, "ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים" (שמות כד:ה)? Natural de múltiples Chisda: la isla de ortografía llamado a mi mano ", que envió a los niños niño de Israel, subieron los costos" - ovejas ", Vizabhu sacrifica su conjunto" toros "(Éxodo urna: e)? או דילמא אידי ואידי פרים הוו? O Dylma Edie Edie toros anzuelo? למאי נפקא מינה? De mayo de Nfeca nombrado? מר זוטרא אמר: לפיסוק טעמים (חגיגה ו:) El Sr. Sotera dijo: sabores puntuacion (y celebración:) ופירש רש"י: Rashi interpreta: לפסוקי טעמים - בנגינות. Versos sabores - melodías. אם תאמר שני מינין - צריך אתה לפסוק הטעם של "ויעלו עולות" באתנחתא, כמו שאנו קורין אותו, או בזקף קטן, טעם שמפסיק הדיבור ממה שלאחריו. Si usted le dice dos Minin - si usted decide el uso de "salen y se ponen" de una pausa, tal como lo Corinne, o presentado una pequeña muestra de lo que se detiene próximo discurso. ואם מין אחד היה (שהכול היו פרים, גם השלמים גם העולות) - צריך אתה לקרותו באחד משאר טעמים שאין מפסיקין, כגון פשטא או רביע. Y si una especie se ha (n todos los toros, todo el aumento, también) - en caso de que suceda a uno de los motivos que Mpsikin, como PSTA o el miércoles. רישום הטעמים Uno razones הטעמים לא נרשמו בימי קדם בגוף הספר, כשם שלא נרשם גם הניקוד, כלומר סימני התנועות, ובספרי התורה ובמגילות המיועדים לשימוש בקריאה בציבור אסור לשים ניקוד וטעמים גם היום.
Las razones no fueron registrados en el cuerpo de la antigüedad del texto, así como la banda sonora se grabó, es decir, signos de movimiento, libros de los rollos de la Torá para su uso en los gustos de lectura pública y no se puede poner una puntuación de hoy. הטעמים היו חלק מן התורה שבעל פה. Sabores formaban parte de la Ley Oral. התלמידים למדו מפי רבותיהם את המקרא בניגון, ואסור היה לשנות מן הניגון, וכך מסרו לתלמידיהם ולתלמידי תלמידיהם.
Los estudiantes aprendieron de la Biblia y cantó Rebutiam, no se le permitió cambiar la melodía, y le dijo a sus estudiantes estudiantes estudiantes. אחרי דורות, כשהותר לכתוב את התורה שבעל פה, הותר לכתוב גם את הטעמים, ושיטות שונות היו ברישום הטעמים: שיטה אחת נהגה בארץ ישראל, ואחרת בבבל. Después de generaciones, Achshuatar escribir la ley oral, se le permitió escribir los sabores, los métodos fue desgranando razones: un método utilizado en Israel y otro en Babilonia. הטעמים שאנו קוראים בהם בספרינו הם הטעמים לפי שיטת חכמי המסורה והדקדוק בטבריה בתקופת הגאונים. Razones les llamamos nuestros libros son razones por las que los estudiosos de gramática dedicada método en Tiberias durante los genios. בשיטת הטעמים שבידינו שתי מערכות של טעמים: Sabores con nuestros dos tipos de razones: א. A.. טעמי כ"א ספרים - הטעמים המצויים בחמישה חומשי תורה, בכל ספרי הנביאים וברוב ספרי כתובים (חוץ משלושה ספרים). Como los libros sabores y sabores - que son cinco libros de Moisés, todos los libros de los profetas están escritas en la mayoría de los libros (a excepción de tres libros). ב. Activar. טעמי אמ"ת - הטעמים שבשלושת ספרי אמ"ת (איוב, משלי, תהלים). Soy "en sabores - sabores Am" en tres libros (Job, Proverbios, Salmos). זו מערכת טעמים אחרת, וברוב ישראל לא ידוע היום ניגונם. Este sistema por otras razones, la mayoría de Israel no se conoce hoy Nigonm. רק עדות מעטות שמרו על מסורת נגינה של טעמים אלה. Sólo una pocas pruebas conservado de la tradición musical de estas razones. הטעמים וחלוקתם Sabores y distribución ואלו הם הטעמים של כ"א ספרים: Y esos son los sabores de los libros como: הטעמים מתחלקים למפסיקים ולמשרתים (או "מחברים"). Sabores se dividen los funcionarios Lmpsiakim (o los "autores"). המפסיקים מורים על הפסק גדול או קטן, והמשרתים משרתים את המפסיקים, כלומר מחברים ומצרפים אליהם את המלה שלפניהם, המתחברת אליהם לפי העניין. Stop Mpsiakim indican grandes o pequeños, y los criados sirven al Mpsiakim, los autores es decir, dar a la palabra antes que ellos, los conecta, según corresponda. מדקדקים רבים חילקו את המפסיקים לארבע מחלקות, לפי גודל כוח הפיסוק שבהם: Muchos Mpsiakim Madkedakim dividido en cuatro departamentos, según el tamaño y el poder de puntuacion en la que:
(1) "קיסרים": סוף פסוק, אתנחתא. (1) "emperadores": fin, hacer una pausa. (2) "מלכים": סגול, שלשלת, זקף קטן, זקף גדול, טפחא. (2) "reyes": la cadena de color púrpura, elevadas y una pequeña, levantó una gran Tepha,. (3) "משנים": רביע, זרקא, פשטא, יתיב, תביר. (3) "cambio": miércoles, Zarka, PSTA, Iteve, Ataber. (4) "שלישים": פזר, קרני פרה, תלישא גדולה, גרש, גרשיים, לגרמה. (4) "tercios": se dispersan, cuernos de vaca, un gran Atlisha, apóstrofo, comillas, causado. המשרתים הם: מונח, מהפך, מרכא, מרכא כפולה, דרגא, קדמא, ירח - כולם שווים במדרגת פיסוקם, ותלישא קטנה, שעל פי רוב קטן בכוח פיסוקו אפילו מן המשרתים. Funcionarios son: la mentira, cambio de imagen, Maracha, Maracha doble Drega, Kedma, la luna - la igualdad de todas las medidas Psokm, Utlisha pequeñas, generalmente en una pequeña fuerza, incluso la puntuacion funcionarios. ל"מלך" יש משנה מיוחד לו: הזרקא קשור אל הסגול; הפשטא והיתיב - אל הזקף הקטן, התביר - אל הטפחא. El "tú" tiene un año especial: Zarqa vinculados a morado; Ahpsta Vhitiab - lo poco levantada, Ahataber - para Ahtepha. וכן יש קשרים קבועים בין השלישים לבין המשנים, וכן בין המשרתים לבין המפסיקים בכלל. Y tienen contactos regulares entre los tercios y cambiante, y los criados y general Mpsiakim. אין כאן מקום להאריך, ותורה שלמה היא. No hay espacio para ampliar, la Torá es completa. בטעמי אמ"ת המפסיק הגדול ביותר, מלבד סוף פסוק, הוא "עולה ויורד", וכוח פיסוקו יותר גדול מכוחו של אתנחתא. Soy "en las consideraciones que más perdía, pero el final está" arriba y abajo, la fuerza mayor puntuacion en virtud de una pausa.
צורת הטעמים מהספר "דרגה" Tipo de sabores de la obra "Clase"
Toda esta información ha sido encontrada en este link:

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2776

viernes, 23 de abril de 2010

Su Misericordia

El אל nombre representa a D*os es un atributo de la justicia severa, el nombre הי tetragramaton, representa su atributo de la misericordia. Rashba explica que el mundo no podría existir exclusivamente según los dictados de la justicia o simplemente de acuerdo a los dictados de la misericordia. De acuerdo con los dictados de la justicia severa todos perecerían, ya que ninguna persona es totalmente libre de pecado. De acuerdo a los dictados de la misericordia, la inicuos y los malos nunca serían castigados. Por tanto, D*os se relaciona con el mundo con una mezcla de estos dos atributos. En consecuencia, Entendiendo fue colocado en las frecuencias medias de estos dos Nombres Divinos para alguien que es el medio de algo que percibe a la naturaleza es cierto lo tanto, uno que tiene entendimiento, puede alcanzar el máximo conocimiento posible al ser humano de D*os y su providencia en este mundo, que es el objetivo de la comprensión humana. Talmud II, Tractate Berachos 33 a3:El leer este breve trozo nos da las claves para el estudio y comprensión de las ESCRITURAS, ya que en este párrafo, nos señala que el ser humano, está llamado a crecer y desarrollarse y esto se hace con el Estudio de las Escrituras. Es por eso que pido que leán, varias veces. Ya que en su lectura encontramos una semilla de entendimiento. En donde se nos explica a cada uno de nosotros poner lo mejor de sí, en estudiar, aprender y compartir. Recordar que el agua estancada, se llena de bichos, no podemos darnos el lujo de estancar nuestro aprendizaje, cada día debe ser un nuevo enfrentamiento personal, en superación, en subir, y en avanzar.

CANTILLATION II

פיסוק Puntuacion פיסוק טעמים es traducida literalmente, quedaría: Puntuacion de la conformidad con la cantilación un verso refleja su sintaxis unida en frases y en marcar pausas entre las frases o cláusulas discretos (ver Rosh a 37 b ד''הויבינו ). Sin embargo, cuando R "Yochanan permite un tutor aceptar pago por la enseñanza cantilación no se refiere al estudio de un pasaje de puntuacion
pago por la enseñanza bíblica puntuacion que constituye el pago para la enseñanza de la escritura porque la sintaxis de un texto es fundamental para su sentido.
Más bien, un tutor de las escrituras se paga para enseñar el dominio de cantilación, para perfeccionar con precisión a sus alumnos en recitar los versos (véase Rosh aquí, cf Mefaresh).
Y por lo tanto incluida dentro de las leyes y estatutos que se les ordena enseñar de forma gratuita (Rav, este problema se desarrolló más plenamente en la siguiente Amud) El estudio de la exégesis bíblica Midrash sin embargo, está incluido en el estudio de las leyes y los estatutos, ya que al no estudiar el Midrash no sabríamos cómo cumplir adecuadamente con la mandamientos de la Torá que a menudo se expresan en términos ambiguos (véase Bach a Yoreh Deah 221 ללמדו ד''הואסור ). Midrash no es cantilado, por lo que un tutor del Midrash no puede ser pagado por cantilación enseñanza).

Talmud Nedarim.

miércoles, 21 de abril de 2010

Entonaciones, Vocales y Letras

Se explica la relación entre las Letras Hebreas, las vocales y las entonaciones en términos de su importancia espiritual. El Zóhar nos dice que las letras, vocales y entonaciones no son simplemente los bloques de construcción de todo el cosmos. Son los sonidos de la creación , las fuerzas mediante las cuales se construyen las estrellas y planetas, y por las que se erigen mundo físicos y metafísicos. Así como una voz humana con el canto puede romper el cristal y causar lágrimas, el alfabeto hebreo afecta a las realidades físicas y espirituales. Podemos poner estas fuerzas en movimiento al recorrer visual y meditativamente las propias letras que hablan de los secretos de ellas mismas. Al hacerlo podemos atraer a nuestra vida diaria sustento espiritual y luz.

14. Y los sabios resplandecerán, Daniel 12,3; como las notas y marcas de entonación litúrgica que siguen las letras y las vocales. Se mueven como soldados siguiendo a su rey. Las letras son el cuerpo y las vocales son el aspecto del su espíritu, y todas ellas siguen sus entonaciones y logran sus existencias. Cuando la tonada se detiene, ellas se detienen también.
כגוונא דטעמי דמנגני ובנגונא דילהון אבתרייהו אתוון ונקודי
ומתנענענ אבתרייהו כחיילין בתר מלכיהון גופא אתוון ורוחא נקודי כלהו
נטלו במטלניהון בתר טעמי וקיימי בקיומייהו כד נגונא דטעמי נטיל נטלי
אתוון ונקודי אבתרייהו כד איהו פסיק אינון לא נטלין וקימי בקיוייהו


Zohar Alef, publicado al español por The Kabbalah Centre International Inc.

Ezra de Gerona y Hamiqra

Y, en efecto, desde ese reencuentro santo, los israelitas vieron ojo con ojo la Gloria de la Presencia; vislumbraron siete zonas de fuego desde que acudieron hacia el Señor y hacia su generosidad. Cuando oyeron su voz, sus almas emprendieron el vuelo, y les sucedió lo que les sucedió a los gentiles, como está escrito: ¿Sucedió alguna vez, que un pueblo oyese la voz de D*os hablando desde el fuego, como tú le oíste, sin perder la vida? Deuteronomio IV,33. Y: te rendirán honores, Señor, todos los reyes de la tierra, pues han oído las palabras de tu boca(Tehilim CXXXVIII,4).
Este encuentro, Moisés, Aarón, Nadab, Abihu y los Setenta Ancianos de IsraEl, aprendieron, por el conocimiento de la real y esencial gloria de D*os, lo que cada uno de ellos era capaz de obtener en razón de su perfección y de su vigor espiritual.
Estos hombres ocuparon, con ese fin, distintos dominios, por interioridad y grado jerárquico.
Fue a partir de ese conocimiento verdadero que fue donada la Torah. Ella procede de la voz interior que se divide en setenta ramas a las que corresponden los setenta aspectos de la Torah. Estos aspectos varían y se transforman en impuro y puro, en prohibido y lícito, en ritualmente impropio y ritualmente propio, formando pares de contrarios.
Sólo valiéndose de esta multitud de aspectos puede comprenderse que el reptil sea a la vez puro e impuro.
Fue en ese momento en el que los profetas que debían surgir en cada generación recibieron su mensaje; fue también en ese momento en el que los sabios futuros, en su grandeza, adquirieron los principios de su enseñanza y de sus divergentes opiniones. Dos pasajes de la Escritura (Isaías XLVIII,16 y Deuteronomio XV,19) se pronuncian en este sentido: Desde el principio, yo no hablé ocultamente, desde que fue manifestada, yo estuve allí, y ahora el Señor D*os me envía con su espíritu. Y tales son las palabras que os dirigió IHVH cuando estabais todos reunidos en la montaña; Él os habló desde en medio del fuego, en medio de la nube y de las tiniebla, se oyó la Gran Voz, y no añadió nada más.
Desde entonces hasta ahora ninguna generación en IsraEl ha sucedido a la precedente si haber recibido tradiciones de sabiduría es decir, el conocimiento del Nombre, según el orden de la transmisión de la Ley Oral.
En efecto, en el momento de su muerte, cuando las tradiciones de sabiduría se cerraron a él, Moisés transmitió esta sabiduría a Josué: Josué, hijo de Nun, se llenó del espíritu de sabiduría, pues Moisés le había impuesto las manos (Deuteronomio XXXIV,9); Josué la transmitió a los Ancianos. Ellos fueron la cabeza de la generación, los guías de IsraEL; rezaron por el pueblo, y éste, por su parte, les obedeció y siguió sus ordenanzas: IsraEl siguió al Señor durante la vida de Josué(Josué XXIV,31). Los ancianos transmitieron a los profetas, y de éstos pasó a los hombres de la Gran Sinagoga, Daniel, Hanania, Mishael, Azaria, Mardoqueo, Zorobabel, y Esdras. El último de ellos fue Simeón el Justo.
A continuación el paso del tiempo hizo depositarios de la sabiduría a los doctores de la Mishna. Entre ellos se encuentra Rabí Judá el Santo, quien, en el momento de su muerte, transmitió a su hijo Simeón las tradiciones de la sabiduría, Rabí Akiva y sus colegas, que entraron en el paraiso, Rabban Yohanan ben Zakkay y Rabí Eleazar ben Arak, que se dedicaron a la interpretación de la visió del carro y a quienes un ángel les donó una réplica de lo alto del cielo.


Tomado de: Comentario sobre El Cantar de los Cantares, de Ezra de Gerona, he estado utilizando diferentes textos con el fin de comprobar que los SIGNOS MASORETICOS, vienen mucho más atrás del siglo XIII, época de Gerona y de grandes Qabbalistas, los signos inclusive muchos de ellos, son herencia de Egipto de la sabiduria incorporada a Moisés y que este no descarto y utilizó para el bien de la humanidad, es por ello, que al leer estos textos nos hacen ver y comprender que existe una cadena de transmisión que aunque ha recibido innumerables ataques, ella ha permanecido intacta, es entonces que con humildad, y con respeto ver estos signos masoréticos, que posiblemente son un idioma, sobre el idioma, y: ¿Cómo podemos llegar a descubrir o armar este lenguaje? Estudiando lo que ellos tanto aman y estudian: Estudiando Torah.

CANTILLATION I

Rosh; Tosafos. No hay dedicada letras vocales en hebreo, cada letra del alfabeto representan una consonante. Sin embargo, algunos consonats también son a menudo utilizados como letras mudas para representar sonidos vocales: vav para indicar חולם (o), o שורק (u); Iod para indicar חירק (e), o זירה (ay); alef o hei para indicar פתח ( como en un padre, la pronunciación asquenazí) o קמץ (u). Ortografía que emplea las letras silenciosas pertinentes para representar a sus asociados sonidos vocálicos que se conoce como guión completo; ortográfico que indica sólo las consonantes los sonidos (שור שר אקום אקם דויד דוד ) se conoce como secuencia de comandos parcial.

La Torá emplea comúnmente tanto guión completo y el guión parcial, a menudo las mismas palabras se escribe en algunos versos en guión completo, y en otros versos en la escritura parcial. La ortografía diferentes no son arbitrarias. Más bien, el significado subyacente del texto (véase Succah 6b, y Rosh Hashaná 25a, donde se deriva la Guemará leyes prácticas de los usos específicos de la escritura parcial; muchos ejemplos adicionales de la exégesis de la modalidad de la ortografía se puede encontrar en Midrás Chaseiros ViYeseiros, impresos en Otzar Midrashim, pp. 194-201, ver también Rashi a Pesashim 3b ד''הרכבת). Así, al prestar atención a las distintas ortografías, Esdras y de la Asamblea entendí el mejor de la lectura (Maharal Tiferes Israel, final del capítulo 65).

Una tradición ininterrumpida conservado la ortografía correta ya que fueron dictadas en el Sinaí (Radvaz, responsa 1,20), desde Moisés hasta Esdras hasta el masoretas, un grupo de sabios Tiberian que vivió en el período de finales de los años Amoraim y principios Geonim, y que tomó constancia de ortografía exacta y vocalización de las Escrituras (véase Masores R "Elias Bachur de Ha Masorah, a partir de la inducción de terceros).

En las palabras de Rambán en su comentario, de Meguillá 31 b: Se trata de una conocida y definida, y el hecho indiscutible de que toda la Torá, desde: En el principio (Bereshit 1,1) que delante de todo Israel (Deuteronomio 34,12), fue escrito por Moisés, y dictada por nuestro Dios. Una palabra que Dios le dijo que escribiera en su totalidad escribió en caracteres parcial. Véase también el comentario de Ramban sobre Torá, en introducción a Bereshit.

Talmud Nedarim 37b3.

martes, 20 de abril de 2010

CANTILLATION

Convencionalmente marcado por un par de puntos configuran como los dos puntos siguientes al final de cada verso. Las divisiones contribuyen al sentido de un pasaje al dividir el pasaje en unidades discretas semántica (véase Ran, como por emedeb Shalmei Nedarim). Alternativamente, cada pausa entre versos dejado transcurrir el plazo auditores para comprender el versículo anterior (véase Mefaresh; Meiri).

Véase 37 a, partir de la nota 6. La cantilación de un verso indica su puntuacion adecuada. acentos cantilación se dividen en dos clases: los acentos disyuntivas (como אתנחתא y זקף קטן) rompe la marca entre las frases o cláusulas; acentos conjuntiva (Tales como מדכא y קדמא) se unen las palabras en frases. Al expresar la agrupación de las palabras en un verso, accentis cantilación indican el sentido de los versos (Ver Rosh). Indee, la Guemará en chagigah (6b) cita un verso cuyo significado es amibuous y puede ser entendido en cualquiera de las dos maneras, dependiendo de cómo debe ser cantilado (Ran, véase también Yoma 52 ter poco con Ritva y Maharsha).
La Guemará ha demostrado que Nehemías alude a cantilación. Esta alusión en realidad implica no sólo que originalmente transmitido a Moisés en el Sinaí con su cantilación (Majzor Vitri, en explicación de Avos 1:1; ver Zohar 2, 205:2). Para una norma central del judaísmo establece que, tras la transmisión de la Torá fue transmitido originalmente a Moisés, ningún profeta o un libro profético es oportuna autorización para innovar (Shabat 104a). Por lo tanto, cualquier derivado de profetas (Neviim) o Escritos (Kesuvim) debe haber sido transmitido por vía oral en una tradición ininterrumpida desde el Sinaí, en última instancia, y transcritas en el libro más tarde (ibid Majzor Vitri, ver Yoma 71 b, 22 b) y el Sanedrín, en referencia a ciertas leyes menciona primero a Ezequiel: véase también el Ramban, Sefer HaMitzvos, Segundo Principio 27 b-28a). Esta es la base de vista Ravs cantilación que se engloba dentro de la ley y los estatutos impartida por Moisés (Kol Kisvei Maharatz Chayes pp 499-500).

Talmud Nedarim 37b3.

miércoles, 7 de abril de 2010

Rashi

Cuando se lee un libro
se lee con el autor
cuando se estudia con un libro
se estudia con el autor
y es ahora que tengo
un maestro, que no es nuevo
un maestro, que no es viejo
los maestros no envejecen
se hacen eternos,
y su enseñanza los hace nuevos
tengo un maestro famoso
entre los famosos
de nombre Rashi
Y de forma muy modesta
le he pedido ser su alumna
y de sus escritos aprender

Shalom, Lucy Isabel.