viernes, 30 de abril de 2010

CANTILLACION IV

טעמי המקרא Cantilación
שיטה לסמן את הנגינות בהן קוראים את פרשת השבוע וההפטרה Método para seleccionar las canciones que leen la porción semanal de la Torá disponer תפקידי הטעמים Sabores papeles בספרי המקרא, המנוקדים על פי המסורה, מסומנות התיבות לא רק בסימני התנועות, אלא גם בסימנים נוספים הבאים מעל לתיבה או מתחתיה. Libros de la Biblia, salpicado por la tradición, no sólo las casillas marcadas signo de movimiento, sino también los siguientes signos adicionales por encima de la caja o debajo de ella. אלו הם הטעמים או טעמי הנגינה. Estas son las razones o motivos de jugar. שלושה תפקידים לטעמים. Tres funciones de sabores. א. A.. אלו הם סימני נגינה בקריאת המקרא, ובייחוד לקריאה בציבור (קריאת התורה, הפטרות, מגילות). Estos son signos de lectura leyenda de la música, la lectura sobre todo las públicas (lectura de la Torá, Haftará, pergaminos). כל אחד מסימני הטעמים מורה על גוון מיוחד בנעימת הקריאה. Cada maestro signos gustos tono de color especial en la llamada. הנעימה עצמה שונה היא בעדות השונות בישראל, אבל קיים דמיון ביחס שבין טעם לחברו בניגונים השונים.
La misma canción es diferente en diferentes comunidades, pero hay una relación de similitud entre el sabor canciones diferentes a otro. וכן מבדילות עדות שונות בין הניגון בקריאת התורה לבין הניגון בקריאת ההפטרות. Y distingue entre denominaciones y el reproductor de leer la lectura de la Torá para deshacerse del jugador. ושוב ניגונים אחרים מקובלים ונוהגים בקריאת מגילת אסתר או איכה או שאר המגילות הנקראות בציבור. Otras canciones populares y las prácticas de lectura o Lamentaciones Libro de Ester o el resto de los rollos son llamados públicos. במנהגי האשכנזים ניגון מיוחד לקריאה בתורה בראש השנה וביום הכיפורים. costumbres Ashkenazi melodía especial para leer la Torá en Rosh Hashaná y Yom Kipur. ב. Activar. הטעמים מראים את ההברה המוטעמת שבמלה
Sabores mostrar el vestido Motamat sílaba. הם רשומים בדרך כלל מעל האות או מתחת לאות של ההברה המוטעמת במלה. Por lo general son enumerados por encima o por debajo de la palabra de advertencia de la señal Motamat sílaba. יוצאים מכלל זה הטעמים "זרקא", "סגול", "פשטא" ו"תלישא קטנה", הרשומים תמיד מעל האות האחרונה בתיבה, והטעם "תלישא גדולה", הרשום תמיד מעל האות הראשונה בתיבה. sabores excepciones "Zarqa", "Purple", "PSTA" y "osito", siempre se registran más de la última letra en la caja, y el sabor "gran Atlisha, siempre se registran más de la primera letra en la caja. ג.
III. הטעמים מציינים את יחס הקרבה שבין המלים או בין חלקי הפסוק מבחינת התחביר וההיגיון, וכך הם קובעים את מקומות ההפסק ואת מקומות החיבור בקריאה. Sabores marca la estrecha relación entre las palabras o entre las piezas del verso en términos de sintaxis y la lógica, y si éstas determinan los lugares y lugares para romper la conexión con la lectura. לפי זה המנגינה מותאמת לקישור ההגיוני שבין המלים, וסימני הטעמים חשובים גם לפירושו והבנתו הנכונה של הכתוב.
Esta canción adaptada por la relación lógica entre las palabras y los signos también razones importantes para la correcta comprensión de la Escritura. הטעמים בדברי חז"ל los comentarios rabínicos sabores הטעמים נזכרים בדברי חז"ל, ועל המסופר בקריאת התורה של עזרא הסופר "ויקראו בספר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא" (נחמיה ח:ח), דרשו חז"ל: "ויבינו במקרא - אלו פסקי טעמים" (מגילה ג:א), ופירש רש"י: "הנגינות קרויין טעמים". אף נחלקו חז"ל בפירושם של כתובים, וההכרעה תלויה שם בפיסוק הטעמים: Las razones mencionadas en las palabras de nuestros sabios, y cortar la lectura de la Torá Esdras "y leer el libro y ninguna teoría que interpreta a Dios y entender la Biblia" (Nehemías h: h), exigió que los sabios: "entender la Biblia - las sentencias razones" (Cover G: A ), interpretada Rashi: "melodías razones Ckerwein." interpretación rabínica también se dividen el escrito, la decisión depende de que razones puntuacion: בעי רב חסדא: האי קרא היכי כתיב, "וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות" - כבשים, "ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים" (שמות כד:ה)? Natural de múltiples Chisda: la isla de ortografía llamado a mi mano ", que envió a los niños niño de Israel, subieron los costos" - ovejas ", Vizabhu sacrifica su conjunto" toros "(Éxodo urna: e)? או דילמא אידי ואידי פרים הוו? O Dylma Edie Edie toros anzuelo? למאי נפקא מינה? De mayo de Nfeca nombrado? מר זוטרא אמר: לפיסוק טעמים (חגיגה ו:) El Sr. Sotera dijo: sabores puntuacion (y celebración:) ופירש רש"י: Rashi interpreta: לפסוקי טעמים - בנגינות. Versos sabores - melodías. אם תאמר שני מינין - צריך אתה לפסוק הטעם של "ויעלו עולות" באתנחתא, כמו שאנו קורין אותו, או בזקף קטן, טעם שמפסיק הדיבור ממה שלאחריו. Si usted le dice dos Minin - si usted decide el uso de "salen y se ponen" de una pausa, tal como lo Corinne, o presentado una pequeña muestra de lo que se detiene próximo discurso. ואם מין אחד היה (שהכול היו פרים, גם השלמים גם העולות) - צריך אתה לקרותו באחד משאר טעמים שאין מפסיקין, כגון פשטא או רביע. Y si una especie se ha (n todos los toros, todo el aumento, también) - en caso de que suceda a uno de los motivos que Mpsikin, como PSTA o el miércoles. רישום הטעמים Uno razones הטעמים לא נרשמו בימי קדם בגוף הספר, כשם שלא נרשם גם הניקוד, כלומר סימני התנועות, ובספרי התורה ובמגילות המיועדים לשימוש בקריאה בציבור אסור לשים ניקוד וטעמים גם היום.
Las razones no fueron registrados en el cuerpo de la antigüedad del texto, así como la banda sonora se grabó, es decir, signos de movimiento, libros de los rollos de la Torá para su uso en los gustos de lectura pública y no se puede poner una puntuación de hoy. הטעמים היו חלק מן התורה שבעל פה. Sabores formaban parte de la Ley Oral. התלמידים למדו מפי רבותיהם את המקרא בניגון, ואסור היה לשנות מן הניגון, וכך מסרו לתלמידיהם ולתלמידי תלמידיהם.
Los estudiantes aprendieron de la Biblia y cantó Rebutiam, no se le permitió cambiar la melodía, y le dijo a sus estudiantes estudiantes estudiantes. אחרי דורות, כשהותר לכתוב את התורה שבעל פה, הותר לכתוב גם את הטעמים, ושיטות שונות היו ברישום הטעמים: שיטה אחת נהגה בארץ ישראל, ואחרת בבבל. Después de generaciones, Achshuatar escribir la ley oral, se le permitió escribir los sabores, los métodos fue desgranando razones: un método utilizado en Israel y otro en Babilonia. הטעמים שאנו קוראים בהם בספרינו הם הטעמים לפי שיטת חכמי המסורה והדקדוק בטבריה בתקופת הגאונים. Razones les llamamos nuestros libros son razones por las que los estudiosos de gramática dedicada método en Tiberias durante los genios. בשיטת הטעמים שבידינו שתי מערכות של טעמים: Sabores con nuestros dos tipos de razones: א. A.. טעמי כ"א ספרים - הטעמים המצויים בחמישה חומשי תורה, בכל ספרי הנביאים וברוב ספרי כתובים (חוץ משלושה ספרים). Como los libros sabores y sabores - que son cinco libros de Moisés, todos los libros de los profetas están escritas en la mayoría de los libros (a excepción de tres libros). ב. Activar. טעמי אמ"ת - הטעמים שבשלושת ספרי אמ"ת (איוב, משלי, תהלים). Soy "en sabores - sabores Am" en tres libros (Job, Proverbios, Salmos). זו מערכת טעמים אחרת, וברוב ישראל לא ידוע היום ניגונם. Este sistema por otras razones, la mayoría de Israel no se conoce hoy Nigonm. רק עדות מעטות שמרו על מסורת נגינה של טעמים אלה. Sólo una pocas pruebas conservado de la tradición musical de estas razones. הטעמים וחלוקתם Sabores y distribución ואלו הם הטעמים של כ"א ספרים: Y esos son los sabores de los libros como: הטעמים מתחלקים למפסיקים ולמשרתים (או "מחברים"). Sabores se dividen los funcionarios Lmpsiakim (o los "autores"). המפסיקים מורים על הפסק גדול או קטן, והמשרתים משרתים את המפסיקים, כלומר מחברים ומצרפים אליהם את המלה שלפניהם, המתחברת אליהם לפי העניין. Stop Mpsiakim indican grandes o pequeños, y los criados sirven al Mpsiakim, los autores es decir, dar a la palabra antes que ellos, los conecta, según corresponda. מדקדקים רבים חילקו את המפסיקים לארבע מחלקות, לפי גודל כוח הפיסוק שבהם: Muchos Mpsiakim Madkedakim dividido en cuatro departamentos, según el tamaño y el poder de puntuacion en la que:
(1) "קיסרים": סוף פסוק, אתנחתא. (1) "emperadores": fin, hacer una pausa. (2) "מלכים": סגול, שלשלת, זקף קטן, זקף גדול, טפחא. (2) "reyes": la cadena de color púrpura, elevadas y una pequeña, levantó una gran Tepha,. (3) "משנים": רביע, זרקא, פשטא, יתיב, תביר. (3) "cambio": miércoles, Zarka, PSTA, Iteve, Ataber. (4) "שלישים": פזר, קרני פרה, תלישא גדולה, גרש, גרשיים, לגרמה. (4) "tercios": se dispersan, cuernos de vaca, un gran Atlisha, apóstrofo, comillas, causado. המשרתים הם: מונח, מהפך, מרכא, מרכא כפולה, דרגא, קדמא, ירח - כולם שווים במדרגת פיסוקם, ותלישא קטנה, שעל פי רוב קטן בכוח פיסוקו אפילו מן המשרתים. Funcionarios son: la mentira, cambio de imagen, Maracha, Maracha doble Drega, Kedma, la luna - la igualdad de todas las medidas Psokm, Utlisha pequeñas, generalmente en una pequeña fuerza, incluso la puntuacion funcionarios. ל"מלך" יש משנה מיוחד לו: הזרקא קשור אל הסגול; הפשטא והיתיב - אל הזקף הקטן, התביר - אל הטפחא. El "tú" tiene un año especial: Zarqa vinculados a morado; Ahpsta Vhitiab - lo poco levantada, Ahataber - para Ahtepha. וכן יש קשרים קבועים בין השלישים לבין המשנים, וכן בין המשרתים לבין המפסיקים בכלל. Y tienen contactos regulares entre los tercios y cambiante, y los criados y general Mpsiakim. אין כאן מקום להאריך, ותורה שלמה היא. No hay espacio para ampliar, la Torá es completa. בטעמי אמ"ת המפסיק הגדול ביותר, מלבד סוף פסוק, הוא "עולה ויורד", וכוח פיסוקו יותר גדול מכוחו של אתנחתא. Soy "en las consideraciones que más perdía, pero el final está" arriba y abajo, la fuerza mayor puntuacion en virtud de una pausa.
צורת הטעמים מהספר "דרגה" Tipo de sabores de la obra "Clase"
Toda esta información ha sido encontrada en este link:

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2776

No hay comentarios:

Publicar un comentario